Privacy Policy

Privacy Policy of the intodna.com website

Privacy Policy

 

 1. The Privacy Policy sets out the rules for the processing and protection of personal data provided to Users in connection with their use of the website available at www.intodna.com. The data controller is intoDNA S.A. with headquarters in Krakow, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, entered into the register of entrepreneurs kept by the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, 11th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS 0000874311 with tax identification number NIP 9452213325, REGON 368491518 share capital: PLN 100,000 fully paid up, e -mail: [email protected]
 2. Out of concern for the security of the personal data entrusted to us, we have implemented procedures to prevent breach of the security of personal data. The applicable procedures comply with applicable law, in particular with:
  – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (GDPR);
  – the Personal Data Protection Act of May 10, 2018 (PL);
  – the Provision of Electronic Services Act on July 18, 2002 (PL).
 3. Personal data may be processed by us on the basis of a consent expressed by a User or in cases where law authorizes us to process personal data, in order to perform the contract concluded between the parties, under certain legal provisions or when the processing is necessary for the purposes arising from legitimate interests of the Administrator.
 4. The website performs the functions of obtaining information about users and their behaviour in the following way:
  – by voluntarily entering information in the contact forms, i.e. name and surname, e-mail address, telephone number, personal data sent in the file containing the CV specified in the provisions of law;
  – through the traffic monitoring codes on the website (including, inter alia, by saving cookies in the end devices – the so-called “cookies”);
  – the website may also save information about connection parameters (including time stamp, IP address, location).
 5. The data collected under point 4 letters b) -c) are used only for statistical purposes.
 6. The data provided in the contact forms are processed only for the purpose of providing an information contact (inquiry form) and handling the recruitment process (recruitment form).
 7. Users’ personal data left on our website will not be made available to third parties, nor transferred to third countries or international organizations.
 8. The personal data contained in the contact form may be inspected by the natural person who placed them there. This person also has the right to access his data, the right to rectify it, the right to request deletion or limitation of processing, the right to transfer data, object to processing and withdraw consent to processing and the right to submit a complaint to the supervisory authority – in cases and on conditions set out in the GDPR.
 9. We reserve the right to make changes or amendments to this privacy policy, which may be influenced by the development of internet technology, possible changes in law or developments of our website.

 

Information on cookies

 

 1. The intodna.com website (“Website”) uses cookie files (so-called “cookies”), which are IT data, in particular text files, which are stored in the end device of the Website user (“User”) and are intended for use of the Website.
 2. Cookies usually contain the name of the website they come from, the storage time on the end device and a unique number. The entity that saves cookies on the User’s end device and obtains access to them is the operator of the Website.
 3. Cookies are used for the following purposes:
  – creating statistics which help to understand how Website Users use it, which allows improving its structure and content;
  – determining the User’s profile in order to display him matched materials in advertising networks, in particular using the Google network;
  – remembering changes to the font size and contrast.
 4. The Website uses two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User’s end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User’s end device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User.
 5. Software for browsing websites (web browser) usually allows cookies to be stored on the User’s end device by default. Users can change these settings. A web browser allows you to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies. Detailed information on this subject can be found in the help feature or documentation of particular web browser. Restrictions on use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website.
 6. Cookies placed on the User’s end device may also be used by advertisers and partners cooperating with the Website operator. We recommend reading the privacy policy of these organizations to learn about the rules of using cookies used in statistics: Google Analytics privacy policy. Cookies may be used by advertising networks, in particular the Google network, to display advertisements tailored to the manner in which the User uses the Website. For this purpose, they may keep information about the User’s navigation path or the time spent on a given page. In terms of information about user preferences collected by the Google advertising network, the user can view and edit information derived from cookies using the tool: https://www.google.com/ads/preferences/

 


 

Polityka prywatności

 

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.intodna.com. Administratorem danych osobowych jest intoDNA S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874311 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9452213325, REGON 368491518 kapitał zakładowy: 100.000 zł w pełni opłacony, e-mail: [email protected]
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrożyliśmy procedury, które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Obowiązujące procedury są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:
  – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
  – Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.;
  – Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18 lipca 2002 r.
 3. Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas do przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, na podstawie przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako Administratora.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez dobrowolne wprowadzenie w formularzach kontaktowych informacji, tj. imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, dane osobowe przesłane w pliku zawierającym CV określone w przepisach prawa;
  – poprzez kody monitorujące ruch na stronie www (w tym m.in. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies – tzw. „ciasteczka”);
  – serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP, lokalizacja).
 5. Dane zbierane w punkcie 4 lit b)-c) służą wyłącznie celom statystycznym.
 6. Dane podane w formularzach kontaktowych są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obsługi kontaktu informacyjnego (formularz dot, zapytań) oraz obsługi procesu rekrutacji (formularz dot. naboru).
 7. Dane osobowe użytkowników, pozostawione w naszym serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani przekazane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Do danych osobowych, zawartych w formularzu kontaktowym przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzoru – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego.

 

Informacja o plikach cookies

 

 1. Serwis intodna.com („Serwis”) korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu („Użytkownik”) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  – określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
  – zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych organizacji, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/